Matrícula 2400 euros

Preinscripció

Procés de preinscripció del curs 2019-2020 del 1 d'abril al 7 de juny de 2019:

Llistat d'Admesos

Documentació obligatòria:

  • Dues fotocòpies del DNI, NIE o passaport vigent.
  • Dues fotografies en color, grandària carnet.
  • Fotocòpia compulsada original del títol universitari de diplomat, llicenciat o graduat, o de la certificació acreditativa de la seva expedició.
  • Expedient acadèmic dels estudis universitaris (només els titulats en els anys 2017 i 2018)
  • Carta de motivació.
  • Currículum vitae.

Documentació complementària:

  • Cartes de recomanació o referències (acadèmiques o professionals)
  • Qualsevol altre mèrit que el candidat/a estimi rellevant (cursos, voluntariats…)

En cas d'accedir amb una titulació universitària estrangera, haurà d'enviar-nos la documentació que s'especifica en aquest enllaç: http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm

Lloc on lliurar la documentació:

Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitg
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Pabellón de Gobierno, 3 ª Planta. Despacho 342
C/ Feixa Llarga s / n
08907 - L'Hospitalet de Llobregat Horari: De Dilluns a dijous de 10 a 13 h.i de 15 a 18 h. Divendres de 10 a 14 h.